Talmud

Masechta Brachos
Masechta Shabbos
Masechta Eruvin
Masechta Rosh Hashanah
Masechta Chagigah
Masechta Kesuvos
Masechta Nedarim
Masechta Nazir
Masechta Gitin
Masechta Bava Kama
Masechta Bava Metzia
Masechta Bava Basra
Masechta Horayos
Retzufos and Shovavim (21 Teves 5778) Rabbi Eliyahu Reingold 15 min
Shabbos 002a Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Shabbos 002b Rabbi Eliyahu Reingold 47 min
Shabbos 003a Rabbi Eliyahu Reingold 46 min
Shabbos 003b Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Shabbos 004a Rabbi Eliyahu Reingold 49 min
Shabbos 004b Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Shabbos 005a Rabbi Eliyahu Reingold 18 min
Shabbos 005b Rabbi Eliyahu Reingold 19 min
Shabbos 005b(2) Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Shabbos 006a Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Shabbos 006b Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Shabbos 007a Rabbi Eliyahu Reingold 48 min
Shabbos 007b Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Shabbos 008a-B Rabbi Eliyahu Reingold 48 min
Shabbos 009a Rabbi Eliyahu Reingold 37 min
Shabbos 009b Rabbi Eliyahu Reingold 33 min
Shabbos 010a Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Shabbos 010b Rabbi Eliyahu Reingold 46 min
Shabbos 011a Rabbi Eliyahu Reingold 35 min
Shabbos 011b Rabbi Eliyahu Reingold 47 min
Shabbos 012a Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Shabbos 012b Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Shabbos 013a Rabbi Eliyahu Reingold 49 min
Shabbos 013b Rabbi Eliyahu Reingold 35 min