Talmud

Masechta Brachos
Masechta Shabbos
Masechta Eruvin
Masechta Rosh Hashanah
Masechta Chagigah
Masechta Kesuvos
Masechta Nedarim
Masechta Nazir
Masechta Gitin
Masechta Bava Kama
Masechta Bava Metzia
Masechta Bava Basra
Masechta Horayos
Brachos 17- Siman 202 MG'A 17 PM'G and Machtzis Hashekel Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Brachos 18- Taz Siman 204 s'k 15; Siman 202 Seif 15 Biur Halacha and Siman 204 Shaar Hatziyun 7 Rabbi Eliyahu Reingold 34 min
Brachos 19- Brachos 36b Pilpali Rabbi Eliyahu Reingold 51 min
Brachos 20- Brachos 36b Tosfos Ritiva Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Brachos 21- Brachos 36b Tosfos Shiuro; Taz Siman 204 s'k 4; Even Haozer Rabbi Eliyahu Reingold 45 min
Brachos 21- Siman 203 Seif 6-7 Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Brachos 22- Brachos 37a Introduction to Mezonos Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Brachos 23- Brachos 37a Hemshech of Sugya of Mezonos; Rice; Al Hamichya Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Brachos 24- Brachos 37b Hemshech of Sugya of Mezonos; Chavitza Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Brachos 25- Brachos 37b Hemshech of Sugya of Mezonos; Chavitza 2 Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Brachos 26- Brachos 37b Hemshech of Sugya of Mezonos; Chavitza 3 Rabbi Eliyahu Reingold 55 min
Brachos 27- Brachos 37b-38a Hemshech of Sugya of Mezonos; Trisa , etc Rabbi Eliyahu Reingold 51 min
Brachos 28- Brachos 41b-42a Hemshech of Sugya of Mezonos; Pas Habaah B'Kisnin Rabbi Eliyahu Reingold 28 min
Brachos 29- Shulchan Aruch Siman 208 Seif 2 - MG'A s'k 2; Maaseh Kedaira 1 Rabbi Eliyahu Reingold 54 min
Brachos 30- Shulchan Aruch Siman 208 Seif 2 - Taz s'k 3,4; Kol Sheyesh Bo Siman 204 Seif 12 and MG'A s'k 25 Rabbi Eliyahu Reingold 53 min
Brachos 31- Shulchan Aruch Siman 208 Seif 2 - Taz s'k 3,4; Kol Sheyesh Bo Siman 204 Seif 12 and MG'A s'k 25 Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Brachos 32- Shulchan Aruch Siman 208 Seif 2 - Taz s'k 3,4; Kol Sheyesh Bo Siman 204 Seif 12 and MG'A s'k 25 Rabbi Eliyahu Reingold 49 min
Brachos 33- Shulchan Aruch Siman 208 Seif 7-8- Taz s'k 9-11; MG'A 9-13 Rabbi Eliyahu Reingold 55 min
Brachos 34- Shulchan Aruch Siman 208 Seif 9- MG'A 14-15 Rabbi Eliyahu Reingold 42 min
Brachos 35- Shulchan Aruch Siman 208 Seif 9- M'B s'k 43,45,47,48 Rabbi Eliyahu Reingold 50 min
Brachos 36a- Shulchan Aruch Siman 208 Seif 9- M'B s'k 43,46 Rabbi Eliyahu Reingold 7 min
Brachos 36b- Shulchan Aruch Siman 168 Seif 6-MG'A s'k 13 Rabbi Eliyahu Reingold 38 min
Brachos 37a- Shulchan Aruch Siman 168 Seif 6-MG'A s'k 13 Rabbi Eliyahu Reingold 14 min
Brachos 37b- Shulchan Aruch Siman 168 Seif 6-MG'A s'k 13-14 Rabbi Eliyahu Reingold 36 min
Brachos 38- Shulchan Aruch Siman 168 Seif 6-7 Nishmas Adam Klal 54 M'B SH'TZ s'k 21; Taz s'k 6-8; MG'A s'k 15; S'A Harav seif 9 Rabbi Eliyahu Reingold 50 min